Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är dukportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Lyftningsportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Dukportarna är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Materialbanken