Gwarancja

Champion door zapewnia 2 letnią gwarancję na swoje bramy

Warunki gwarancji

1. Przedmiot gwarancji

Gwarancja jest udzielana na bramy Champion Door i montaż.

2. Ważność gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez 2 (dwa) lata od daty dostawy. W przypadku zawarcia odrębnej umowy serwisowej gwarancja obowiązuje przez 3 (trzy) lata od daty dostawy, czyli przedłuża się o 1 (jeden) rok. Pierwszy przegląd roczny określony w umowie serwisowej zostanie wykonany po upływie pierwszego roku gwarancji, a następnie w odstępach 6 -miesięcznych.

3. Zakres gwarancji

Gwarant jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania produktu (ów) w okresie gwarancyjnym. Jeśli tak nie jest, należy to uznać za wadę produktu. Wadę klasyfikuje się (między innymi) jako wady produkcyjne i konstrukcyjne oraz inne błędy i pominięcia, które mają wpływ na użyteczność produktu w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych wypadkami, uderzeniami piorunów, powodziami, burzami lub innymi zdarzeniami związanymi z siłą wyższą, ogólnie przyjętym codziennym zużyciem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub serwisowania lub innym niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniem lub modyfikacjami niewykonanymi przez sprzedawcę.

4. Informowanie o usterkach

Aby zapobiec dalszym szkodom, Kupujący niezwłocznie powiadomi Gwaranta o wystąpieniu jakiejkolwiek usterki.

5. Zobowiązanie Gwaranta do naprawy lub wymiany wadliwego towaru

Gwarant naprawi lub wymieni wadliwy towar (w stosownych przypadkach) w rozsądnym terminie od dnia, w którym Kupujący powiadomił o takiej wadzie. Ocena tego, co stanowi rozsądny okres naprawy, powinna uwzględniać cechy towaru, rodzaj wady, a także wymagania Kupującego w zakresie prowadzonej działalności.