Champion Door Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 15.11.2019

1. Rekisterin pitäjä
Champion Door Oy (Y-tunnus 0906519-3), Hopeatie 2, 85500 Nivala, puh. 08-4458800

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilkka Niinikoski, ilkka.niinikoski (at) championdoor.com

3. Rekisterin nimi
Champion Door Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:
• Yrityksen nimi
• Yhteystiedot
• Y-tunnus
• Toimiala
• Yhteyshenkilöt (kaupallinen, tekninen ja laskutus)
• Yhteyshenkilöiden: nimi, sähköposti, työpuhelin ja titteli/vastuualue
• Laskutustiedot

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat: Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita Champion Door Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: Champion Door Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, Champion Door Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen
toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä Champion Door Oy:n henkilöillä on pääsy kohdan 5. mukaisiin tietoihin. Champion Door Oy:n henkilöt saattavat käsitellä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella kansainvälisen toiminnan takia.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Esimerkiksi tilintarkastajalla on pääsy henkilötietoja sisältävään järjestelmään tarkastushetkellä.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Champion Door Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme
hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon.
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:
• Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Champion Door Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
• Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
• Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Champion Door Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
• Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
• Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
• Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.