NK2 Double

NK2 Double shipyard doors

69' x 30'

53' x 30'