NK2 Double shipyard doors

NK2 Double
115' x 112'
115' x 72'